زورخانه، خارج از گود تجدد

ژیمناستیک سوئدی را به تمسخر، جیمبالاستیک می‌خواندند
در سال‌هایی که روشنفکران و حاکمیت، ورزش را ترویج می‌کردند، زورخانه و رسوم ورزشی آن، نه‌تنها نادیده گرفته می‌شد که تحقیر هم می‌شد.