در پی عدالت و ملیت

«تقی اَرانی»، در 14بهمن 1318، در زندان جان باخت
ماجرای « 53نفر» را سیاسی‌ترین پرونده روزگار سلطنت پهلوی اول نوشته‌اند.