کارِ کارستان

هم رجل سیاسی بود و به وکالت و وزارت رسید و هم مستحدثاتی را بنا نهاد و طبابت شد پیشه اصلی و رسمی زندگی‌اش. مناصب سیاسی‌اش مهم نیست.