12
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
سرگرمی 4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
من و اندک فراغتی و خانواده‌ای و گوشه چمنی....

تفریح با آدابش خوبه!

شرح کمیک
هر زمان محدود و هر مکان سبزی، غنیمتی است برای تفریح شهرنشینانی که هر روز و هر لحظه خود را در محاصره انواع آلودگی و انباشته‌های خاکستری می‌بینند.