زنان تهرانی در دام سیاه مرد پرایدسوار

با شکایت‌های سریالی زنان در پایتخت، مرد مسافرکشی که متهم است پس از سوار کردن زنان به‌خودرویش آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌داد و اموالشان را سرقت می‌کرد دستگیر شد.