خیانت 4میلیاردی سرایدار و همسرش به خانواده ثروتمند

​​​​​​​زوج سرایداری که فقط یک‌روز از شروع به کارشان در خانه‌ای اعیانی می‌گذشت وقتی صاحبخانه و خانواده‌اش به عروسی رفته بودند همه اموال باارزش خانه را که حدود 4میلیارد ریال ارزش داشت سرقت کردند.