خسرو سینایی در کنار محمدعلی کشاورز

​​​​​​​پیکر خسرو سینایی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.