بزرگداشت صدسالگی برگمان

ب0زرگ‌ترین م0راسم گرامیداشت صد سالگی اینگمار برگمان، امسال با جشنواره فیلم گوتبورگ سوئد کلید خورد.