سلب حضانت از خانواده‌های سوءاستفاده‌کننده از کودکان

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آغاز طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان گفت: براساس آخرین گزارش‌ها تا‌کنون ۸۲کودک کار و خیابان در استان تهران جمع‌آوری شده‌اند.