روزهای پایانی سال و صدای بی‌صدا

روزهای انتهایی سال روزهای التهاب است. شهر و خیابانی که تغییر می‌کند، ترافیک‌های ممتد، مغازه‌ها و بازارهای شلوغ، حاجی‌فیروزهای رقصان در میان ماشین‌ها همه و همه نمایشی از تغییر فصل به‌پا می‌کنند اما استرس‌ها و دلهره‌های روزهای پایانی سال کم نیست و هر فرد و گروهی از منظری بدان می‌نگرد.