17
دو شنبه 19 شهریور 1397
شماره 7476
گفتمان
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اینجا، سیستان و بلوچستان است!

روزگار رنگ‌های ناخوش

چشم‌ها خشک، دست‌ها خشک، لب‌هاخشک ... تنها رنگ‌ها هستند که هنوز می‌رقصند.