راه نجات بانک صادرات

اوضاع بزرگ‌ترین بانک بورسی ایران خوب نیست و نه‌تنها سهامداران، بلکه دولت و مردم انتظار دارند تا این بانک از زیان‌های به ارث رسیده از گذشتگان خارج شود و به سوددهی برسد و بازار از دست رفته‌اش را در سطوح مختلف باز ستاند.