9
سه شنبه 26 فروردین 1399
شماره 7916
تجسمی
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برای خنداندن دوستان ماسه‌های سیاه را برداشتم

دعوت به تماشای برگزیده‌ای از آثار محسن وزیری‌مقدم
در تاریخ نقاشی امروز ایران، محسن وزیری‌مقدم یکی از درخشان‌ترین نام‌هاست؛ کسی که هم در آموزش هنر در ایران تأثیر بسیار داشته و هم در رویکردهای نوگرایانه، یکی از پیشروترین‌هاست.