بورس؛ برنده بازارها در 7ماه امسال

میانگین بازده بورس در 7‌ماه امسال به 72.5درصد رسید
با وجود نزول سنگین بورس در2هفته گذشته، این بازار همچنان درکورس رقابت با سایر بازارها برای کسب بازده رتبه نخست را دارد و با 72.5درصد رشد به‌طور میانگین بیشترین مقدار بازده را در7‌ماه امسال نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.