ایران، موضوع بحث سیاسیون داووس

​​​​​​​با انصراف محمدجواد ظریف از شرکت در مجمع جهانی اقتصاد، حاضران در نشست امسال داووس از شنیدن صدای ایران بی‌نصیب ماندند، اما ایران برای بسیاری از شرکت‌کنندگان، همچنان موضوعی داغ بود.