تقابل هژمونیک تازه در خاورمیانه

در خاورمیانه قدیم، یک تقابل وجود داشت و آن هم تقابل میان اعراب و اسرائیل بود.