نقض خیر عمومی در تراکم فروشی
میزان احساس رضایت شهروندان از زندگی و آسودگی روحی آنان، رابطه مستقیمی با محل اقامت و اسکان آنان دارد.