رخت خشکسالی بر تن «باداب‌سورت»

باداب‌سورت، دومین چشمه طبیعی آب شور جهان در آستانه خشک شدن قرار دارد.