زیبای بر باد رفته

صادرات فرش خراسان جنوبی به عنوان یک برند جهانی سالانه 10 درصد افت داشته است
انگشتان ظریفش را با پنبه سر می‌برند. همان انگشتانی که بخور و نمیر خانواده‌ای را در فراهم می‌کند. همان انگشتانی که باید جهاز دختری را با شب‌بیداری جور کند. انگشتان فرز و ظریفی که آن سال‌ها پول جهاز خودش را هم درآوردند