روزمرگی شهرهای بی‌قرار
اغلب مردم مدام پایشان را تکان می‌دهند و این نشانه‌ بی‌قراری یا به‌اصطلاح استرس است. اما استرس نه در ظاهر مردم که در ساخت زندگی ما قرار گرفته است.