بازار ایمن‌تر از همیشه، مرکز شهر اما مستعد آتش‌سوزی

بازار بزرگ تهران از لحاظ ایمنی قابل قیاس با 5سال پیش نیست، اما بناهای فرسوده و ناایمن همچنان مرکز شهر را خطرناک کرده‌اند
بافت فرسوده و مرکزی پایتخت در چند روز گذشته صحنه حوادث گوناگونی از ریزش ساختمان تا آتش‌سوزی و... بود.