هوای تهران همچنان در مدار رکورد

97بهترین سال دهه اخیر پایتخت در کیفیت هوا بود؛ تا اینجا کیفیت، مشابه سال گذشته است
5هفته از پاییز امسال گذشته و آمارها نشان می‌دهد کیفیت هوای سال 98تهران، همچنان شرایط قابل‌قبولی داشته و کیفیت هوای امسال در مسیر مناسبی قرار دارد.