3
شنبه 22 دی 1397
شماره 7576
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در شهر نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم

گزارش
پیروز حناچی بر لزوم افزایش اعتماد عمومی مردم به مدیران شهری و شهرداری‌ها تأکید کرد.

تهران در دوراهی درآمد و ترافیک

همشهری پیشنهاد پولی‌شدن تردد در 6معبر شهری را بررسی می‌کند
شهر
موضوع دریافت عوارض برای تردد در تونل‌های شهری تهران این روزها رونق خاصی گرفته و همه محافل خبری درباره این بحث می‌کنند که اگر بشود چه و اگر نشود چه؟