تبلیغات از چهره 700 اتوبوس شهری زدوده می‌شود

روند پاکسازی تبلیغات اتوبوس‌های شهری 15روز است که آغاز شده و باید همه 700اتوبوس شهری دارای تبلیغات پاکسازی شوند.