07
چهار شنبه 1 مرداد 1399
شماره 7994
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آیا وقوع کووید-19 نحوه طراحی شهرها را تغییر خواهد داد؟ مایکل آکوتو پژوهشگر مؤسسه شهرهای ارتباط‌پذیر از طریق فناوری ارتباطات و استاد سیاست شهری دانشگاه ملبورن پیرامون ارتباط تراکم شهری و شهرسازی با میزان آمادگی در مهار پاندمی بیماری‌ها بررسی‌هایی کرده است.
خودرو
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: اکنون نرخ دریافت معاینه فنی خودروهای سبک در کشور ۳۷ هزار تومان است، اما با توجه به شرایط و باری که به مراکز معاینه فنی خودرو‌ها تحمیل می‌شود قرار است در آینده بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود.

مجلس یازدهم درآزمون مدیریت واحد شهری

واگذار‌کردن وظایف و اقدامات شهری به شهرداری‌ها 4دهه در محاق است و با توجه به سابقه کاری بسیاری از نمایندگان مجلس در شوراهای شهری انتظار می‌رود، در این دوره به نتیجه برسد
مدیریت شهری
مدیریت واحد شهری همچنان سرنوشت مبهمی دارد. حالا اما با توجه به آنکه در میان طیف غالب مجلس یازدهم، نمایندگانی با سابقه فعالیت در مدیریت شهری دیده می‌شود، انتظار می‌رود تا این موضوع مهم از محاق بیرون آمده و تعیین تکلیف شود.