8
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه8
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی درباره سیر مراحل چاپ روزنامه همشهری که از غروب شروع

محل تولد روزنامه‌ها

ظهور پدیده‌ای به نام شبکه‌های اجتماعی و اقبال عجیبی که مردم به آن نشان دادند نفس رسانه‌های مکتوب را به شماره انداخته است.