7
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه7
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری درباره روزنامه همشهری

نقد عمر شیرین

28 سال از انتشار نخستین شماره از روزنامه همشهری گذشته و حالا این روزنامه، به شماره 8 هزار خود رسیده است.