مداحی به دور از حاشیه
تریبون‌های عزاداری محرم هر سال از بعد پیوند با سیاست و طرح موضوعات آمیخته به جریانات روز سیاسی نقد و نکوهش‌هایی را برمی‌انگیزند.