محسن هاشمی: نباید از هزینه‌دادن برای مردم ترسید

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفته است: