تهران غریب

نخستین رمان اجتماعی فارسی چگونه نوشته شد
اندک‌زمانی پس از جنگ جهانی اول، کتابی در ویترین کتابفروشی‌ها آمد که با تمام داستان‌های فارسی آن زمان متفاوت بود.