جمع‌آوری مدرک برای سیمیتقو

نامه علی‌اکبر داور علیه اسماعیل خان
اسماعیل‌خان سیمیتقو، 11سال با قوای دولتی ایران جنگید و عَلَم جدایی‌طلبی بر دوش داشت.