اولین بانک در خیابان سپه

بانک پهلوی با سرمایه یک میلیون تومان از اول فروردین 1304 در تهران شروع به‌کار کرد
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد اندازه اقتصاد ایران در دوران حکومت صفویه با اندازه اقتصاد انگلستان و فرانسه و حتی عثمانی فاصله زیادی نداشت.