چالش بنزین سفر در مجلس

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس، امروز اختصاص بنزین سفر در لایحه بودجه سال 99 را بررسی می‌کنند نمایندگان هنوز بر سر تخصیص بنزین سفر یک‌بار در سال برای نوروز یا دو بار در سال برای نوروز و تعطیلات تابستانی اختلاف دارند
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99کشور امروز موضوع اختصاص بنزین سفر را بررسی می‌کند. پیگیری‌های همشهری از نمایندگان مجلس مشخص کرد که اعضای کمیسیون تلفیق در موضوع تخصیص یک‌بار سهمیه بنزین سفر در سال آن‌هم برای سفرهای نوروزی یا تخصیص 2‌مرحله سهمیه بنزین سفر برای نوروز و تعطیلات تابستانی اختلاف‌نظر دارند و امروز همین موضوع را بررسی می‌کنند.