ابرطوفان حاره‌ای به ایران رسید

شدت طوفان، ارتفاع امواج را در دریای عمان و سواحل مکران به حدود 5/3 متر می‌رساند کارشناسان می‌گویند: وقوع این پدیده مرتبط با تغییرات اقلیمی است و بارش‌های شدید به‌معنای آغاز ترسالی نیست
طوفان حاره‌ای کیار که شمال اقیانوس هند را درنوردیده است با عبور از پاکستان و ویران کردن 180خانه و آواره شدن 500نفر، حالا در حال نزدیک شدن به ایران و درنوردیدن دریای عمان و رسیدن به سواحل مکران است.