10
یکشنبه 1 دی 1398
شماره 7837
زنان
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مصائب زن بودن در سرزمین آفتاب

ایتو، زنی است که در یکی از پیروزی‌های تاریخی زنان در ژاپن موفق شد، متجاوزگر را محکوم کند. در ژاپن فقط 4درصد زنانی که مورد آزار قرار‌می‌گیرند، شکایت می‌کنند
گزارش
پیروزی یک زن جوان در یک پرونده جنجالی تجاوز، امید به بهبود شرایط زنان در سرزمین آفتاب تابان را افزایش داده است.