کانال آب، 4خودرو را بلعید

​​​​​​​ریزش سقف کانال آبی در تبریز 4خودرو را که آنجا پارک شده بودند بلعید.