قاب زندگی

سالانه حدود 300 هزار تن غلات در بافت قدیمی شهری اردبیل خرید و فروش می شود.