سینما ماشین به «ریپ‌زدن» افتاد

گردش مالی محدود در سینماماشین‌ها بسیاری را متقاعد کرده که قید نمایش در این فضا را بزنند
اردیبهشت‌ماه بود و «خروج» کم‌کم بدل می‌شد به اسم رمز ورود افکار عمومی به موضوع فراموش شده سینما‌درایوین.