20
یکشنبه 12 آبان 1398
شماره 7797
کتاب
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری نقش و جایگاه مترجمان در فروش آثار ادبی و سهم آنها در بازار کتاب ایران را بررسی می‌کند

مرا به نام مترجمم صدا بزن

حسن کیاییان، امیر حسین‌زادگان، علیرضا اسدی، رضا رضایی، کاوه میرعباسی، مریم مفتاحی و پیمان خاکسار به پرسش‌های همشهری پاسخ داده‌اند
اعتماد خوانندگان فارسی به مترجمان اغلب بیشتر از نویسندگان بوده است.