12
شنبه 11 مرداد 1399
شماره 8002
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از زندگی روزمره ساکنان «ملار» که مراتعش وقفی اعلام شده است

زندگی در دامنه‌های وقفی مرتع

گزارش
تهران تا «ملار» که نزدیک‌ترین روستا به دماوند است با 320خانوار و 900نفر جمعیت، کمی بیش از 100کیلومتر فاصله دارد.