18
پنج شنبه 19 تیر 1399
شماره 7983
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هیأت دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد

اتفاق بزرگ برای بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی متعهد به اجرای‌ سریع همسان‌سازی شده است/ دولت اعتبارات لازم را از طریق واگذاری بخشی از سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تامین کرده است
مت0ن0اسب‌س0ازی ح0ق0وق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که با عنوان طرح همسان‌سازی شناخته می‌شود، پس از سال‌ها مطالبه‌گری و پیگیری بازنشستگان و فعالان اجتماعی با دستور رئیس‌جمهوری سرانجام به تصویب هیأت وزیران رسید.