انگ کرونا و احتمال کتمان بیماری

انگ یا استیگما وضعیتی روانشناختی و جامعه‌شناختی است که در مورد بسیاری از بیماری‌ها و وضعیت‌های انسانی رخ می‌دهد.