18
دو شنبه 6 مرداد 1399
شماره 7998
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کدام کشورها در رقابت برای تولید واکسن کرونا حضور دارند؟

مسیحایی که دنیا را نجات می‌دهد

3شرکت از چین، آمریکا و انگلستان به مرحله سوم آزمایشات واکسن‌هایی رسیده‌اند که نجات دنیا در دست آنهاست تأیید نهایی هر کدام از واکسن‌ها ممکن است تا 8‌ماه دیگر به طول انجامد
7‌ماه از پیدایش بدترین بحران قرن می‌گذرد و مسابقه برای یافتن جام‌مقدس دنیای پزشکی یعنی همان واکسن کووید-19 ادامه دارد.