10
چهار شنبه 1 آبان 1398
شماره 7791
سینما
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سروصدا و هیاهوی تارانتینو می‌تواند هم به واسطه فیلم‌هایش و هم دست‌کم به‌دلیل گفت‌وگوهایی که انجام می‌دهد، به‌آسانی حواس‌ها را پرت کند.
داستان عامه‌پسند 25ساله شد

مداخله در میانه بیهودگی

​​​​​​​از چشمگیر‌ترین دستاورد‌های آخرین دهه قرن بیستم که برای سینه‌فیل‌ها و تئوریسین‌ها و مورخان سینما به یک اندازه عشق، نظریه و تأثیر فراهم کرد.