کسب‌وکارهای غیرضرور را تعطیل کنید

سؤال از وزارت صمت: برگزاری 16نمایشگاه در نیمه نخست سال با شیوع کرونا چه توجیهی دارد؟
اقتصاد و تجارت جهان در حال تغییر سبک تجارت و کسب‌وکار در عصر سلطنت کروناست و به‌نظر می‌رسد ماهیت و کارکرد بسیاری از کسب‌وکارها در آینده و حتی با شکست قطعی کرونا هم تغییر کند.