اجرای آزمون وسع برای متقاضیان یارانه بیمه سلامت

در بند الف ماده70 قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور یک اجبار تلقی شده و دولت باید پس از بررسی وسع افراد مشمول پوشش این بیمه، یارانه حق سرانه بیمه آنها را متقبل شود.