چه کسی مانع توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان است؟

خبر: سیدمحسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به محدودیت قانونی برای ایجاد صندوق زمین و ساختمان جدید ذیل بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی مجوز تشکیل صندوق جدید را به بانک مسکن نداده است.