فرمان لغو مجوزهای مزاحم

همشهری تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مقررات‌زدایی از اقتصاد را بررسی می‌کند
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستور لغو مقررات جدید وضع شده در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد.