راهنمای دریافت خسارت قطع برق مشترکان خانگی

بیمه مرکزی می‌گوید به شکایت‌های احتمالی شهروندان رسیدگی و شرکت بیمه‌گر را مکلف به پرداخت خسارت می‌کند
چگونه از شرکت‌های توزیع برق خسارت واردشده بابت قطع مکرر برق دریافت کنیم؟ این پرسشی است که در روزهای اخیر ذهن بسیاری از مشترکان برق را درگیر کرده و می‌خواهند بدانند آیا دریافت خسارت از شرکت‌های توزیع برق شدنی است.