پایان‌مدارای ایتالیایی
انتخابات جدید ایتالیا زمینه‌ساز ایجاد یک موج ضد‌مهاجرت شده است؛ موجی که ریشه‌های آن را باید در بحران مالی و تضعیف جناح چپ کشور یافت
پاپه دیاو که تباری سنگالی دارد، در اواخر دهه1970 به ایتالیا آمد تا در رشته مهندسی به تحصیل بپردازد. او به‌عنوان عضو یک گروه 15نفری از دانشجویان آفریقایی، سوژه کنجکاوی همتایان خود در دانشگاه و در سطحی گسترده، در سطح جامعه بود اما هیچ‌گاه با نژادگرایی مواجه نشد.